Regulamin Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Regulamin
Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 

I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 1. Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych nosi nazwę “Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego” (zwana dalej Sekcją Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych).
 2. Terenem działania Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych jest Rzeczpospolita Polska
 3. Siedzibę Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych wskazuje – po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Zarządu – Przewodniczący Sekcji.

II. Cel i środki działania

 1. Głównym celem Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych są badania przedmiotowe i metaprzedmiotowe z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych.
 2. Powyższe cele mają być realizowane przez:
  1. organizowanie konferencji merytorycznych oraz cyklicznych spotkań naukowych poświęconych komunikowaniu osiągniętych wyników badań,
  2. ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych filozofii przyrody i filozofią nauk przyrodniczych,
  3. podejmowanie przedsięwzięć interdyscyplinarnych,
  4. współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Do realizacji poszczególnych zadań mogą być powoływane komisje lub zespoły merytoryczne.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mogą być członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, zainteresowani problematyką filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych.
 2. Członków przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.
 3. Każdy członek ma prawo czynnego uczestnictwa w pracach i zebraniach Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, wybierać i być wybieranym do władz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, korzystać z informacji będących w dyspozycji Sekcji.
 4. Każdy członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Regulaminu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz statutu PTF a także uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego PTF i Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF.
  2. przyczyniać się do realizacji celów i zadań Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.
 5. Członkiem przestaje być kto:
  1. pisemnie zawiadomi Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych o swym wystąpieniu.
  2. zostanie skreślony przez Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych z listy członków z powodu niewywiązywania się z obowiązków członkowskich, niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego upomnienia. Skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Krajowego Zjazdu Członków Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.
 6. Współpracownicy, ich prawa i obowiązki
  1. Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych może przyznać status osoby współpracującej (współpracownika) osobom, które chcą podjąć działania na rzecz realizacji celów Sekcji, a nie mogą lub nie chcą, być członkami PTF. Osoby posiadające status współpracownika Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mają obowiązki i prawa członków Sekcji, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego; mogą jednak kierować poszczególnymi komisjami lub zespołami merytorycznymi, pod warunkiem, że ich decyzje będą uzgodnione z członkami Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Osoby współpracujące nie mają obowiązku, wpłacania składek członkowskich.
  2. Współpracowników przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

VI. Władze Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

 1. Władzami Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych są:
  1. Krajowy Zjazd członków Sekcji. Zbiera się co dwa lata. Zarząd jest wybierany przez Krajowy Zjazd
  2. Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

 

 

Warunki i procedura przyjęcia Członków

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na