Blog

Nowi negacjoniści ewolucji

Lewicowy sprzeciw wobec ewolucjonizmu pojawił się w reakcji na twierdzenia psychologii ewolucyjnej. Psychologia ta polega na zastosowaniu zasad i twierdzeń ewolucjonistycznych do zachowania (behawioru) ludzi, często w sprawach różnic płci. Okazało się, że wspomniany uniwersalny kwas zaczął zagrażać najświętszym przekonaniom lewicy. Najzagorzalszymi prze­ciwnikami ewolucyjnych wyjaśnień behawioralnych dotyczących różnic płciowych stali się aktywiści tzw. sprawiedliwości społecznej. Uznali oni, że te ewolucyjne wyjaśnienia stanowią wyzwanie dla przyjmowanej przez nich apriorycznie psychologii czystej niezapisanej tablicy – czyli przekonania, że mózgi kobiet i mężczyzn są na początku identyczne i że całe zachowanie, związane czy niezwiązane z płcią, zależy całkowicie od różnic w socjalizacji, od środowiska społecznego, od wychowania itd. W dodatku uważają oni, że zdaniem ewolucjonistów tylko biologia określa zachowanie człowieka. Pogląd taki nosi nazwę biologicznego esencjalizmu (łac. essentia = istota): według biologicznego esencjalizmu o istocie człowieka decydują wyłącznie własności biologiczne organizmu ludzkiego. .

Print Friendly, PDF & Email

Głównego argumentu Richarda Dawkinsa nie da się utrzymać

Richard Dawkins twierdził niejednokrotnie, że analizy filogenetyczne genów wystepujących w różnych gatunkach prowadzą do zgodnych drzew rodowych i że jest to najmocniejszy argument na rzecz teorii ewolucji. Twierdzenie to spotkało się niedawno z krytyką prof. Richarda Buggsa z Uniwersytetu Londyńskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Czy odkrycie Plutona było przypadkowe?

Odkrycia naukowe dają się racjonalizować. Ze współczesnej  perspektywy czasami wydają się ostatnim elementem ciągu przyczynowo powiązanych zdarzeń. Bywa jednak i tak, że odkrycie, które było przedstawione jako potwierdzenie teoretycznych przewidywań okazało się tylko wynikiem systematycznych poszukiwań i łutu szczęścia. Tak było z odkryciem Plutona. Odkrycie to  zostało przedstawione światu jako kolejny tryumf mechaniki newtonowskiej. Aplikacja praw tej  teorii miała doprowadzić do odnalezienia kolejnej […]

Print Friendly, PDF & Email
See all our news
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na