Bibliografia prac Profesora Pawła Zeidlera

Profesor Paweł Zeidler - XI Warsztaty Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny 2018, photo Andrzej Zykubek

 

Opracowanie na podstawie: Między filozofią a chemią. Księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera. Red. J. Boruszewski, R. Kazibut, S. Leciejewski, T. Rzepiński, Z. Tworak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2019, s. 21-26. ISBN 978-83-232-3582-8

 

Bibliografia prac
Profesora Pawła Zeidlera

 

1983

 • O metodach formalnej rekonstrukcji teorii empirycznych Studia Filozoficzne 1983, nr 10.

1984

 • O historyczno-pragmatycznej relatywizacji pojęć w koncepcji J.D. Sneeda, Studia Metodologiczne 1984, nr 23.
 • Teorionaukowy program badawczy metodologii, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1984, nr 8.

1985

 • Poglądy na logikę i metodologię nauk Władysława Mieczysława Kozłowskiego, [w:] Myśl i życie. O humanizmie polskim W.M. Kozłowskiego, red. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985, s. 77-91.

1988

 • Semantyczne konsekwencje formalnych eksplikacji teorii naukowych, Studia Filozoficzne 1988, nr 5.

1989

 • Is contemporary science postmodernistic, [w:] The Subject in Postmodernism, ed. A. Erjavec, Ljubljana 1989, s. 199-206.

1990

 • W kwestii historyczności filozofii nauki, [w:] Flistoryzm i jego obecność w praktyce naukowej, red. J. Kmita, K. Łastowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990, s. 141-147.

1991

 • Historyczny program badawczy metodologii, Studia Metodologiczne 1991, nr 26.
 • Postmodernizm w świetle filozofii nauki, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1991, s. 65-80.
 • Spór o realizm we współczesnej filozofii nauki, Colloąuia Communia 1991, nr 1-3 (54-56).

1992

 • Metody formalnej rekonstrukcji wiedzy naukowej a badania historyczne nad nauką, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1992, nr 12.
 • Problem destrukcji pojęcia prawdy: szkice z filozofii poznania, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1992 (wspólnie z R. Kubickim i J. Sójką).
 • Spór o wartości poznawcze nauki doby postmodernizmu, [w:] Oblicza postmoderny: teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa, s. 63-72.
 • Theorie und Experiment im Lichte Gedenwartinger Philosophie Der Wissenschaften, [w:] Zur Fragen Der Heutigen Theorie und Methodologie Der Wissenschaftlichen Erkenntnis, red. J. Such, B. Husak, I. Czerwonogóra, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1992, s. 23-40.
 • Zagadnienie empiryzmu w świetle współczesnej refleksji metodologicznej i praktyki badawczej nauk przyrodniczych, Studia Metodologiczne 1992, nr 27.

1993

 • Metodologiczne konsekwencje zastosowania niestandardowych zakresów matematycznych w teoriach fizycznych na przykładzie klasycznej mechaniki punktu materialnego, Studia Metodologiczne
 • nr 28.
 • Postmodernistyczna krytyka teorii reprezentacji, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1993, nr 13.
 • Spór o status poznawczy teorii. W obronie antyrealistycznego wizerunku nauki, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1993.

1994

 • Koncepcja realizmu w nowym eksperymentalizmie a problem istnienia przedmiotów teoretycznych chemii (wspólnie z D. Sobczyńską), [w:] Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńską, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1994, s. 175-195.
 • Nowy eksperymentalizm a teoretycyzm. Spór o przedmiot i sposób uprawiania filozofii nauki, [w:] Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńską, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1994, s. 87-108.
 • O pewnych trudnościach realistycznej interpretacji modeli teoretycznych, [w:] Model i interpretacja, red. T. Grabiska, M. Zabierowski, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, seria Cosmos-Logos, Wrocław 1994, s. 25-36.
 • O tym, jak można badać naukę, [w:] Trójglos w sprawie książki Elżbiety Kałuszyńskiej «Modele teorii empirycznych», Filozofia Nauki 1994, nr 3-4.

1995

 • The idea of realism in the new experimentalism and the problem of the existence of theoretical entities in chemistry (wspólnie z D. Sobczyńską), Foundations of Science 1995/1996, no. 4, vol. 1 (wersja angielska pracy: Koncepcja realizmu w nowym eksperymentalizmie a problem istnienia przedmiotów teoretycznych chemii (wspólnie z D. Sobczyńską), [w:] Nowy ekspery- mentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1994, s. 175-195).
 • Fundamentalizm, antyfundamentalizm i etyka dyskursu, Kultura Współczesna 1995, nr 1-2.
 • Richarda Rortyego detranscendentalizacja współczesnej kultury a spór o realizm w filozofii nauki, [w:] Między pragmatyzmem a postmodernizmem, red. A. Szahaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1995, s. 291-299.
 • Zagadnienie równoważności empirycznej teorii a spór realistów z antyrealistami, [w:] O nauce i filozofii nauki. Księga poświęcona pamięci Jerzego Giedymina, red. K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 175-189.

1996

 • Problem statusu poznawczego modeli teoretycznych, Filozofia Nauki 1996, nr 4.
 • Questions about truth, consensus, and representation in science in the postmodern age, Linąua ac Communitas 1996, nr 6.
 • Some issues of historical epistemology in the light of structuralistic philosophy of science, [w] Epi- stemology and History, Poznań Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, 1996, vol. 47, s. 169-180.

1997

 • Metodologia, semiotyka i filozofia sztuki Włodzimierza Ławniczaka (wspólnie z Romanem Kubickim), [w:] Od logiki do estetyki, red. R. Kubicki, P. Zeidler, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 3-11.
 • O modelach teoretycznych układów empirycznych w kontekście sporów o teorię reprezentacji, Studia Philosophiae Christianae 1997, nr 1.
 • Od modelu semantycznego do modelu teoretycznego w metodologii nauk empirycznych, [w:] Od logiki do estetyki, red. R. Kubicki, P. Zeidler, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 53-68.

1998

 • Między optymizmem a nihilizmem poznawczym w konstruktywistycznej filozofii nauki, [w:] Z epistemologii wiedzy naukowej, red. J. Such, M. Szczęśniak, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1998, s. 61-81.
 • Uwarunkowania podmiotowe procesu poznawczego w fizyce w ujęciu Grzegorza Białkowskiego, [w:] Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, red. E. Kałuszyńska, WIFiS PAN, Warszawa
 • 36-41.

1999

 • O relacjach między teorią a rzeczywistością w ujęciu Teresy Grabińskiej, Studia Metodologiczne,   nr 29.
 • O teoretyczności chemii – studium metodologiczne, [w:] Chemia: laboratorium myśli i działań, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1999, s. 45-73; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 53-76.
 • Problem «matematyczności nauk przyrodniczych# a spór o realizm, [w:] Między matematykę a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1999, s. 119-136.

2000

 • O redukcji chemii do fizyki, czyli o pewnym przesądzie filozoficznej refleksji nad nauką, [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyki} a humanistyki}, red. E. Piotrowska, M. Szczęśniak, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2000, s. 403-421; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 77-90.
 • The epistemological status of theoretical models of molecular structure, Hyle 2000, vol. 6.

2001

 • Cóż to jest prawda?, [w:] Zaproszenie do filozofii, red. K. Łastowski, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 35-48.
 • Semiotyczny i poznawczy status wzorów strukturalnych związków chemicznych a przyczynowa teoria oznaczania, [w:] Logos – rozum i logika, red. P. Leśniewski, Z. Tworak, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 119-140; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 137-152.

2002

 • Chemia i filozofia. Czy istnieją specyficzne problemy filozoficzne chemii?, [w:] Z filozofii przyrodoznawstwa i matematyki, red. E. Piotrowska, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Humaniora, Poznań 2002, s. 153-167.
 • Nauka a prawda, [w:] Tropami filozofii, red. K. Łastowski, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe Hu- maniora, Poznań 2002, s. 31-45.

2003

 • Homo experimentator a spór o realizm laboratoryjny, [w:] Homo experimentator, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2003, s. 105-137.
 • Scientists face philosophy. Remarks on the relations between the scientific practices of chemistry and philosophy, [w:] Philosophy an der Schwelle des 21. Jahrhundrts, Hrsg. E. Czerwińska-Schupp, Peter Lang, Frankfurt am Main 2003, s. 169-179.

2004

 • The semiotic status of structural formulas and the causal theory of reference, [w;] Chemistry in the Philosophical Melting Pot, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, E. Zielonacka-Lis, Peter Lang, Frankfurt am Main 2004, s. 159-169 (wersja angielska artykułu 40).
 • Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej, Nowa Krytyka 2004, nr 16; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 201-218.

2005

 • Dispute over the role of theory in the laboratory practice of chemistry, [w:] Philosophical Aspects of the Science, red. E. Piotrowska, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • Spór o stabilność praktyki badawczej nauk empirycznych, [w:] Nauka – Humanistyka – Człowiek, red. J. Kmita, B. Kotowa, J. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 139-155; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 219-232.
 • Czy wytwory pracy uczonych obrazują świat? Wątpliwości antyrealisty, [w:] Filozoficzne i naukowo- -przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2005, s. 14-37.
 • Czy realizm? [w:] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2005, s. 45-51.

2006

 • Miejsce filozofii chemii w filozofii przyrodoznawstwa. Czy istnieją specyficzne problemy filozoficzne chemii? Roczniki Filozoficzne 2006, t. LIV, nr 2; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 13-28.

2007

 • Spór o status ontologiczny orbitali atomowych i molekularnych w kontekście zagadnienia autonomii chemii, Przegląd Filozoficzny 2007, nr 3; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 109-118.

2008

 • O nie-dualistycznej filozofii Josefa Mitterera, Przegląd Filozoficzny 2008, nr 1.

2009

 • Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne, [w:] Pogranicza nauki. Proto- nauka – Paranauka – Pseudonauka, red. W.J. Zon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 151-164; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 41-52.

2010

 • Czy można zaobserwować orbitale? O problemie obserwowalności i realności przedmiotów teoretycznych, Filozofia Nauki 2010, nr 4; przedruk w; P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 119-136.
 • Co, wjakim celu i wjaki sposób badają chemicy? Współczesne kontrowersje wokół przedmiotu i specyfiki metodologicznej praktyki badawczej chemii [w:] Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010, s. 111-130; przedruk w: P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 29-40.
 • Logika, metodologia i filozofia nauki na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym (Władysław Kozłowski, Zygmunt Zawirski, Adam Wiegner), [w:] Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu, red. T. Buksiński, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2010, s. 187-214.

2011

 • Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011.
 • Metodologiczne i semiotyczne aspekty modelowania teoretycznego w chemii, [w:] P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 153-182.
 • O funkcjach metafor w praktyce badawczej chemii, [w:] P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 183-200.
 • O niektórych problemach naturalizacji filozofii nauki na przykładzie sporu o realizm, Roczniki Filozoficzne 2011, t. LIX, nr 2.
 • Prawda i znaczenie w świetle metaforycznego charakteru aparatu konceptualnego nauk empirycznych, [w:] Prawda, red. D. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 209-226.
 • Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity, Filo-Sofija 2011, nr 12.

2013

 • Metodologia badań nad sztuką w ujęciu Włodzimierza Ławniczaka, Studia Metodologiczne 2013, nr 31, s. 57-65 (wspólnie z Romanem Kubickim).
 • Models and Metaphors as Research Tools in Science. A Philosophical, Methodological and Semiotic Study of Science, LIT Verlag, Munster 2013.
 • O pokonywaniu przeszkody substancjalistycznej w chemii w świetle stanowiska racjonalizmu stosowanego Gastona Bachelarda, Lectiones & Acroases Philosophicae 2013, vol. VI, nr 1.

2014

 • O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych, Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 2014, t. 2.
 • O sposobach i problemach reprezentacji wiedzy w nauce o zarządzaniu wiedzą, Studia Metodologiczne 2014, nr 32.

2015

 • O znaczeniu tezy o uteoretyzowaniu obserwacji, eksperymentów i faktów dla filozofii i metodologii nauk empirycznych, [w:] Filozofia – nauka – religia. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Bylica, K.J. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 79-92.

2016

 • Filozoficzne aspekty konstytuowania się aparatu pojęciowego chemii, Studia Philosophiae Christianae 2016, vol. 52, nr 4.

2017

 • Jak filozofia jest obecna w chemii, [w:] Oblicza filozofii w nauce, red. P. Polak, J. Mączka, W.P. Grygiel, Kraków, Copernicus Center Press, s. 255-267.
 • O relacji między wiedzą teoretyczną a wiedzą proceduralną w procesie kształtowania się nowożytnej chemii, Filo-Sofija 2017, nr 36.
 • Panel: granice natury – granice nauki. Wprowadzenie, Roczniki Filozoficzne 2017, t. LXV, nr 1.

 

 

 

Opracowanie na podstawie

 • Między filozofią a chemią. Księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera. Red. J. Boruszewski, R. Kazibut, S. Leciejewski, T. Rzepiński, Z. Tworak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2019, s. 21-26. ISBN 978-83-232-3582-8
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.