Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu. Zaproszenie

Problematyka wzajemnych relacji zachodzących między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią jest wciąż szeroko dyskutowana w środowiskach naukowych i nadal wywołuje wiele kontrowersji oraz nieporozumień. Jednocześnie spora część przedstawicieli wymienionych dziedzin skłania się ku poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dialogu służącego budowaniu spójnej wizji świata. Polskie doświadczenie wspomnianego dialogu wydaje się jeszcze nadal zbyt skromne, choć w ostatnim czasie nabiera dynamiki. Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu” pragną stworzyć jeszcze jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów w celu przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia perspektyw dalszego dialogu.

Okazją do podjęcia wspomnianych zagadnień jest przypadająca 13 października 2019 roku 20. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (dawniej ATK). Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania.

Zaproponowana konferencja ma z założenia charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do udziału w niej kierujemy zarówno do przedstawicieli nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych oraz teologicznych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich, którym nieobce są zmagania związane z wypracowywaniem współczesnego obrazu świata, a treści zaprezentowane podczas spotkania staną się interesującym wkładem do ogólnoświatowego nurtu badań nad możliwościami współpracy między przyrodnikami, filozofami i teologami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Organizatorzy

  • Zgłoszenie do udziału w konferencji i streszczenie proponowanego wystąpienia należy przesłać na formularzu on-line.
  • Objętość abstraktu powinna wynosić między 6.500 a 7.000 znaków (ze spacjami) – znacząco krótsze abstrakty nie będą rozpatrywane.
  • Do abstraktu należy dołączyć krótką notkę bibliograficzną.
  • Termin przesłania zgłoszenia i abstraktu wystąpienia: 15 lipca 2019.
  • Otrzymanie przesłanego zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Miejsce konferencji
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Filozofii
  • ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 – Warszawa, budynek nr 23

Ks. prof. Kazimierz Kloskowski

urodził się 20 sierpnia 1953 roku w Gdańsku. Magisterium z teologii uzyskał na podstawie pracy Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. W latach 1978-1981 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW). Dyplom magistra filozofii (specjalność: filozofia przyrody) uzyskał w 1981 roku na podstawie pracy Koncepcja abiogenezy w pracach Reinharda W. Kaplana, a stopień doktora filozofii w 1984 roku na podstawie rozprawy Rola przypadku w genezie życia. Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK na podstawie dorobku naukowego oraz książki Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego. Studium biofilozoficzne, ocenionych przez prof. dr. hab. Leszka Kuźnickiego (biologia), prof. dr. hab. Adama Synowieckiego (filozofia nauk przyrodniczych) i ks. prof. dr. hab. Szczepana W. Ślagę (filozofia przyrody) w 1990 roku nadała Kazimierzowi Kloskowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (specjalność: filozofia przyrody). W 1995 roku Rektor ATK powołał Kazimierza Kloskowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego ATK. W 1997 roku Kazimierz Kloskowski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych oraz stanowisko profesora zwyczajnego UKSW.

Od 1985 roku Kazimierz Kloskowski pracował na WFCh ATK w ramach zajęć zleconych, a od 1987 roku jako adiunkt. W latach 1987-1991 był sekretarzem Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1992 roku był kierownikiem Katedry Historii i Filozofii Nauki i opiekunem Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody, a od 1996 kierownikiem Katedry Filozofii Przyrody. Od 1993 roku pełnił funkcję prodziekana Wydziału, a od 1996 roku prorektora ATK. Był członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL i Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Należał do zespołu redakcyjnego “Studiów Gdańskich” i “Studia Philosophiae Christianae”. Był także współredaktorem serii “Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody”.

Dorobek naukowo-badawczy prof. Kazimierza Kloskowskiego koncentruje się na zagadnieniach z pogranicza biologii, filozofii biologii i biofilozofii oraz genetyki i bioetyki, a także relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Jest autorem kilku publikacji książkowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz promotorem wielu prac magisterskich i kilku rozpraw doktorskich.

Ks. prof. Kazimierz Kloskowski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 13 października 1999 roku w Gdańsku.

Z okazji pierwszej, piątej i dziesiątej rocznicy śmierci prof. Kazimierza Kloskowskiego odbyły się sympozja naukowe na UKSW w Warszawie i w Gdańskim Seminarium Duchownym. Teksty z tych sympozjów zostały opublikowane w: Stwarzanie i ewolucja (Warszawa 2002), Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia (Warszawa-Gdańsk-Pelplin 2004), Przyrodoznawstwo, Filozofia, Teologia. Obszary i perspektywy dialogu (Warszawa 2010).

Postać i dorobek naukowy prof. Kazimierza Kloskowskiego są jednym tematów badań realizowanych w ramach projektu naukowego “Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej”, którego zwieńczeniem będzie monografia wydana w j. polskim i w j. angielskim poświęcona jego osobie i działalności naukowej (https://pchph.ignatianum.edu.pl/autor/kazimierz-kloskowski).

Niniejsza konferencja odbywa się w 20. rocznicę śmierci Kazimierza Kloskowskiego i jest okazją do przypomnienia jego osoby oraz podjęcia tematyki badawczej, którą zajmował się w swojej pracy naukowej.

Uczniowie i Współpracownicy – organizatorzy

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.