Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP oraz Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

7 grudnia (czwartek) 2017 r.

 • 08:15 – 11:00 Rejestracja uczestników (Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Przybyszewskiego 37A, sala 1.12)
 • 09:00 – 09:15 Otwarcie Konferencji
 • 09:15 – 11:00 Sesja I: Filozofia i przyrodoznawstwo w XVIII wieku
 • 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:10 Sesja II: Historia alchemii
 • 13:10 – 14:30 Przerwa obiadowa
 • 14:30 – 16:45 Sesja III: Religia i medycyna w epoce wczesnonowożytnej
 • 16:45 – 17:15 Przerwa kawowa
 • 17:15 – 18:00 Sesja IV: Debiuty
 • 18:00 – 19:00 Wieczorny poczęstunek

8 grudnia (piątek) 2017 r.

 • 09:00 – 10:40 Sesja I: Medycyna i filozofia w epoce wczesnonowożytnej
 • 10:40 – 11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00 – 13:05 Sesja II: Transfer oraz recepcja wiedzy medycznej i przyrodniczej w XVII–XVIII wieku
 • 13:05 – 14:15 Przerwa obiadowa
 • 14:15 – 15:55 Sesja III: Wiedza i praktyka medyczna
 • w I Rzeczypospolitej
 • 15:55 – 16:15 Przerwa kawowa
 • 16:15 – 17:20 Sesja IV: Źródła
 • 17:20 – 17:45 Zakończenie konferencji

 


PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI:

7 grudnia (czwartek) 2017

9:00 – 9:15 OTWARCIE KONFERENCJI

9:15 – 11:00 SESJA I – FILOZOFIA I PRZYRODOZNAWSTWO W XVIII WIEKU

 • 9:15 – 9:45 prof. dr hab. Jerzy KOPANIA (AT), Renesansowa a oświeceniowa postawa wobec zwierząt
 • 9:45 – 10:10 dr Mateusz FALKOWSKI (UJ), La Mettrie albo maszyna rozkoszy
 • 10:10 – 10:35 dr Marta SUKIENNICKA (UAM), Palingeneza w ujęciu Charlesa Bonneta, od alchemii do ewolucji
 • 10:35 – 11:00 dr Bartosz DZIAŁOSZYŃSKI (UW), Pojęcie Homo sapiens w „Systemie natury” Karola Linneusza
 • 11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:10 SESJA II – HISTORIA ALCHEMII

 • 11:30 – 11:55 dr Marek WOSZCZEK (UAM), Chemia, mistyka, rewolucja. Paracelsjańska religia przyrody jako destabilizująca trajektoria wczesnej nowożytności
 • 11:55 – 12:20 dr Mateusz DĄSAL (UMWr), dr Radosław ŁAZARZ (PWST), Alchemia jako model medycyny akademickiej w okresie nowożytnym
 • 12:20 – 12:45 dr n. med. Joanna NIEZNANOWSKA (PUM), Pierwsi profesorowie medycyny Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie wobec jatrochemii i innych jatronauk
 • 12:45 – 13:10 dr hab. Rafał PRINKE (AWF Poz.), Medycyna w pismach i działalności alchemika Michała Sędziwoja (1566–1636)
 • 13:10 – 14:30 PRZERWA OBIADOWA

14:30 – 16:00 SESJA III – RELIGIA I MEDYCYNA W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ

 • 15:00 – 15:25 dr hab. Małgorzata DELIMATA-PROCH (UAM), Konflikt czy współzawodnictwo? O zakresie, metodach oraz skuteczności działania Niebieskich Uzdrowicieli i ziemskich lekarzy w świetle polskiego piśmiennictwa mirakularnego (XVI–XVIII w.)
 • 15:25 – 15:50 dr Katarzyna BRZEZINA-SCHEUERER (UJ), Między wiarą a wiedzą. Zainteresowanie księcia Hieronima Floriana Radziwiłła naturą i medycyną
 • 15:50 – 16:15 dr Ewa RYBAŁT (UMCS), Jacopo Tintoretto i Vittore Trincavello – malarz i lekarz w weneckim bractwie św. Rocha
 • 16:15 – 16:40 dr Wojciech PASZYŃSKI (KAFM), Pogląd na ars medica w pierwszej polskiej encyklopedii. Medyczna tradycja versus empiria w „Nowych Atenach” księdza Benedykta Chmielowskiego
 • 16:40 – 17:15 PRZERWA KAWOWA

17:15 – 18:00 Sesja IV – DEBIUTY

 • 17:15 – 17:25 mgr Aleksandra KAŹMIERCZAK (UMWr), Możliwości poznania świata przyrodniczego w ujęciu wybranych uczonych nowożytnych w kontekście teologicznym
 • 17:25 – 17:35 mgr Aleksandra ALBERA (UO), Ciąża i połóg Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny w świetle realiów medycznych epoki Jana III Sobieskiego
 • 17:35 – 17:45 mgr Anna ADAMOWICZ (UMWr), Wariolizacja
 • i wakcynacja w XVIII-wiecznej Europie
 • 17:45 – 18:00 Dyskusja

8 grudnia (piątek) 2017

9:00 – 11:00 Sesja I – MEDYCYNA I FILOZOFIA W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ

 • 9:00 – 9:25 prof. dr hab. Adam GRZELIŃSKI (UMK), John Locke: medycyna i teoria poznania
 • 9:25 – 9:50 prof. dr hab. Maria NOWACKA (IMW), Siedemnastowieczne źródła ideologii zdrowia publicznego
 • 9:50 – 10:15 dr hab. Adam ŚWIEŻYŃSKI (UKSW), Filozofia przyrody i medycyna w ujęciu przedstawicieli myśli żydowskiej z XVI i XVII wieku
 • 10:15 – 10:40 mgr Michał POSPISZYL (IFiS PAN), Łaciński galenizm i narodziny biologicznej koncepcji ciała politycznego
 • 10:40 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 13:05 SESJA II – TRANSFER ORAZ RECEPCJA WIEDZY MEDYCZNEJ I PRZYRODNICZEJ W XVII–XVIII WIEKU

 • 11:00 – 11:25 dr Jakub WĘGLORZ (UWr), Gromadzenie i komunikowanie wiedzy medycznej, kolekcjonowanie i weryfikacja informacji
 • 11:25 – 11:50 dr Bartłomiej SIEK (GUMed), XVII-wieczne bezoara
 • 11:50 – 12:15 dr hab. Barbara ŁUCZAK (UAM), Wiedza botaniczna w podręcznikach dla kobiet we Francji i Hiszpanii końca XVIII wieku
 • 12:15 – 12:40 prof. dr hab. Bożena PŁONKA-SYROKA (UMWr), Doktryna Johna Browna (1736–1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego
 • 12:40 – 13:05 dr hab. Ryszard GRYGLEWSKI, prof. UJ (CM UJ), Pomiędzy anatomia animata i physiologia experymentalis
 • 13:05 – 14:15 PRZERWA OBIADOWA

14:15 – 15:25 SESJA III WIEDZA I PRAKTYKA MEDYCZNA W I RZECZYPOSPOLITEJ

 • 14:15 – 14:40 dr hab. Magdalena UJMA, prof. UO (UO), Medycy królów polskich i źródła ich wiedzy lekarskiej w epoce baroku
 • 14:40 – 15:05 dr Hanna KUROWSKA (UZ), Systematyzacja polskiej wiedzy położniczej w II połowie XVIII wieku
 • 15:05 – 15:30 dr hab. Agnieszka KOBRZYCKA (UŁ), Osiemnastowieczna praktyka lekarska w świetle literackich świadectw epoki
 • 15:30 – 15:55 dr Andrea MARIANI (UAM), Materia medica w osiemnastowiecznych aptekach jezuickich. Między tradycją a innowacją
 • 15:25 – 16:15 PRZERWA KAWOWA

16:15 – 17:20 SESJA IV – ŹRÓDŁA

 • 16:15 – 16:40 dr Piotr PALUCHOWSKI, dr hab. Adam SZARSZEWSKI (GUMed), Memoriale Loimicum – gdański pamiętnik z czasów zarazy 1709 r.
 • 16:40 – 16:55 mgr Łukasz KRZYSZCZUK (BUWr), Wczesnonowożytne rękopisy medyczne pochodzące ze zbiorów dawnej biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu
 • 16:55 – 17:20 dr Joanna DĄBAL, mgr Radosław KUBUS, mgr Karolina SZCZEPANOWSKA (UG), Ceramiczne i szklane wyroby do przechowywania medykamentów z badań archeologicznych w Gdańsku
 • 17:20 – 17:45 ZAKOŃCZENIE


Kliknij, aby pobrać plik pdf z abstraktami.
Kliknij, aby pobrać plik pdf z abstraktami.

Komitet naukowy:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF BRZECHCZYN
Instytut Filozofii UAM, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, o/Poznań

DR MATEUSZ FALKOWSKI
Instytut Kultury UJ, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia

PROF. DR HAB. ADAM GRZELIŃSKI
Instytut Filozofii UMK

DR HAB. RYSZARD GRYGLEWSKI, PROF. UJ
Katedra Historii Medycyny, Collegium Medicum UJ

DR HAB. JAROMIR JESZKE, PROF. PAN
Instytut Historii Nauki PAN

PROF. DR HAB. ANITA MAGOWSKA
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznym UMP, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF MIKULSKI
Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH NOSZCZYK
Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROF. DR HAB. BOŻENA PŁONKA-SYROKA
Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, UMWr

PROF. DR HAB. N. MED. JANUSZ SKALSKI
Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej, Collegium Medicum UJ

DR HAB. ADAM SZARSZEWSKI
Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

PROF. DR HAB. ALICJA ZEMANEK
Instytut Botaniki, Ogród Botaniczny UJ

Komitet organizacyjny:

DR KATARZYNA PĘKACKA-FALKOWSKA
MGR PIOTR SKALSKI
INŻ. EWA WOJTASZEK
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznym UMP

Patronaty honorowe:

Dziekan Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
Polskie Towarzystwo Filozoficzne o/Poznań
Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych
Polskie Towarzystwo Historyczne

Organizator główny:

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (http://www.kzhnm.ump.edu.pl)

Współorganizator:

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi (http://www.barbaraskarga.org)


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.