konferencja

Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa

„Odczuwanie świata. Wielozmysłowość w kulturze wzrokocentrycznej”

która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Konferencja jest elementem V Tygodnia Wizualnego, organizowanego corocznie spotkania, w trakcie którego zastanawiamy się nad różnymi aspektami współczesnej kultury wizualnej.

Idea konferencji

Idea konferencji Wzrokocentryzm jest od dawna traktowany jako cecha charakterystyczna kultury zachodniej. Oznacza to, że poznanie wzrokowe postrzega się jako fundamentalne dla naszego bycia w świecie, a komunikacja wizualna wyznacza standardy przekazywania informacji. Takie założenia stały się punktem wyjścia dla rozwoju badań nad kulturą wizualną.

Jednocześnie coraz częściej można zauważyć koncentrowanie się w życiu społecznokulturowym na doświadczeniach opartych na zmysłach innych, niż wzrok. Wskazać można na dwie główne przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, to chęć poszukiwania nowych, zróżnicowanych i nieznanych dotąd wrażeń. Doświadczenia wielozmysłowe wpasowują się w tę chęć, gdyż mają bardziej zindywidualizowany, trudniej intersubiektywizowany charakter. Po drugie, to niechęć wobec szeroko rozumianego konsumpcjonizmu, którego nieodłącznym elementem stała się kultura wizualna. Wielozmysłowość może w tym przypadku oznaczać zarówno odmasowienie, jak i pewną formę kontestacji współczesnej kultury. Oczywiście oba te zjawiska sprawiają, że wkoło doświadczeń wielozmysłowych koncentruje się coraz więcej aktywności wytwarzających w ten sposób kulturę wielozmysłowości.

Wielozmysłowość współczesnego świata znajduje swoje odzwierciedlenie także na poziomie praktyk badawczych. Nauki neurokognitywne oferują coraz szerszy zakres narzędzi, dzięki którym można łączyć biologiczo-fizjologiczne i społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania zmysłów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście relacji pomiędzy zmysłami a emocjami. Nauki społeczno-humanistyczne zmagają się z kolei z problemem mniejszej refleksyjności w doświadczeniach zmysłowych. Zmniejsza to potencjał badawczy tradycyjnych, opartych na wypowiedziach słownych, technik badawczych. Poszukuje się więc nowych rozwiązań w procesie badawczym, choćby poprzez innowacyjne korzystanie z badań wizualnych. Wyzwaniem badawczym staje się również reprezentowanie doświadczeń wielozmysłowych. Podczas planowanej konferencji chcielibyśmy poddać interdyscyplinarnej refleksji związki między kulturą wizualną a kulturą i doświadczeniami wielozmysłowymi. Dlatego zapraszamy do uczestnictwa w niej socjologów, antropologów, psychologów, kulturoznawców, filozofów, fotografów, architektów, przedstawicieli nauk medycznych, historyków, historyków sztuki, kognitywistów, pracowników socjalnych oraz wszystkich chętnych lub interesujących się powyższą tematyką. Proponowane referaty mogą dotyczyć zarówno szeroko rozumianej kultury wielozmysłowej, jak i bardziej szczegółowych analiz poświęconych poszczególnym zmysłom.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień

 • WIELOZMYSŁOWOŚĆ JAKO CZYNNIK NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • AUTOPREZENTACJA WIELOZMYSŁOWA
 • INTERAKCJE WZROKOWE A INTERAKCJE WIELOZMYSŁOWE
 • HIERARCHIE ZMYSŁÓW I ICH KONTEKSTY
 • SPECYFIKA KOMUNIKACJI WIELOZMYSŁOWEJ
 • ROLA TECHNOLOGII W KSZTAŁTOWANIU I PRZEKAZYWANIU DOŚWIADCZEŃ WIELOZMYSŁOWYCH
 • SPOŁECZNO-KULTUROWE RÓŻNICE W DOŚWIADCZENIACH ZMYSŁOWYCH
 • WIELOZMYSŁOWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM
 • REPREZENTACJE ZMYSŁÓW W MEDIACH I LITERATURZE
 • ZMYSŁY W SZTUKACH WIZUALNYCH
 • REPREZENTACJE WIELOZMYSŁOWOŚCI
 • SPOŁECZNO-KULTUROWA HISTORIA ZMYSŁÓW
 • ROLA ZMYSŁÓW W WYBRANYCH SFERACH ŻYCIA (PRACA, RELIGIA, NAUKA, SPORT…)
 • WIELOZMYSŁOWOŚĆ JAKO ELEMENT KULTURY KONSUMPCYJNEJ
 • WIELOZMYSŁOWE KONSTRUOWANIE CODZIENNOŚCI
 • BADAWCZE WYZWANIA WIELOZMYSŁOWOŚCI
 • BADANIA WIZUALNE A BADANIA WIELOZMYSŁOWE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
 • TECHNIKI BADAŃ WIELOZMYSŁOWOŚCI

Zgłoszenia

Zgłoszenia Na zgłoszenia osób chętnych do wygłoszenia referatu oczekujemy do dnia 25 marca. Formularz zgłoszeniowy, a także wszystkie inne informacje na temat konferencji, dostępne są na stronach internetowych www.tydzienwizualny.pl oraz profilu Facebook (www.facebook.com/TydzienWizualny). Organizatorzy spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą te, które wydają się najciekawsze i najlepiej wpasowują się w zakładaną ideę konferencji. Informacja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wystąpienia zostanie wysłana najpóźniej do 31 marca. Osoba, której propozycja wystąpienia została przyjęta, zobowiązana jest do wpłacenia opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad podczas dwóch dni konferencji oraz pokrywa część kosztów publikacji. Szczegóły dotyczące opłat, wraz z podaniem numeru konta, zostaną podane osobom zakwalifikowanym do udziału w konferencji. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale mogą pomóc w ich rezerwacji. Planowana jest publikacja pokonferencyjna, warunkiem opublikowania poszczególnych artykułów jest przejście procesu redakcyjno-recenzyjnego.

Pobierz Formularz

Formularz prosimy wysyłać w formacie .doc lub .pdf na adres kontakt@tydzienwizualny.pl

Dodatkowe informacje na www.tydzienwizualny.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *